Огласи

           Врз основа на член 30 став (1), алинеја 2, став (3) и став (5) и член 48од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018 година), Известувањето за обезбедени финансиски средства бр.18-7735/2 од 27.09.2019 година од Министерството за финансии, како и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесувањето на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас („Службен весник на Република Македонија” бр. 11/2015 и 35/2018 година), Државниот просветен инспекторат објавува:

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019

за пополнување на работни места со унапредување

                 Државниот просветен инспекторат објавува Интерен оглас за унапредување на 4 (четири) административни службеници за следните работни места:

  1. Работно место, ниво Б4, раководни административни службеници од категорија Б, Раководител на одделение за општи и административни работи, шифра УПР0101Б04000, Одделение за општи и административни работи, Сектор за стручно-административни работи - 1 (еден) извршител

Посебни услови

- Стручни квалификации:

ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Образование, правни или економски науки

Работно искуство:

- четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;

- комуникација;

- остварување на резултати;

- работење со други/тимска работа;

- стратешка свест;

- ориентираност кон странките/засегнати страни;

- раководење и

- финансиски управување

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-                      активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

-                      потврда за положен испит за административно управување.

Работното време:

Понеделник до петок, од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, 40 часа неделно.

Нето месечна плата 31.860 денари.

  1. Работно место, ниво Б4, раководни административни службеници од категорија Б, Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југоисточен плански регион, шифра ИНС0101Б04001, Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југоисточен плански регион, Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование - 1 (еден) извршител

Посебни услови

- Стручни квалификации

ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Образование на наставници или друг вид на високо образование со здобиена педагошко-психолошка методска подготовка

Работно искуство:

-          најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

-          5 години работно искуство во воспитно-образовна установа верифицирана од МОН

Дополнителен услов:

-          има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба;

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;

- комуникација;

- остварување на резултати;

- работење со други/тимска работа;

- стратешка свест;

- ориентираност кон странките/засегнати страни;

- раководење и

- финансиски управување

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-                      активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

-                      потврда за положен испит за административно управување.

Работното време:

- Понеделник до петок, од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, 40 часа неделно.

Нето месечна плата 31.860 денари.

  1. Работно место, ниво Б4, раководни административни службеници од категорија Б, Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југозападен плански регион, шифра ИНС0101Б04001, Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во југозападен плански регион, Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование - 1 (еден) извршител

Посебни услови

- Стручни квалификации

ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Образование на наставници или друг вид на високо образование со здобиена педагошко-психолошка методска подготовка

Работно искуство:

-          најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

-          5 години работно искуство во воспитно-образовна установа верифицирана од МОН

Дополнителен услов:

-          има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба;

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;

- комуникација;

- остварување на резултати;

- работење со други/тимска работа;

- стратешка свест;

- ориентираност кон странките/засегнати страни;

- раководење и

- финансиски управување

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-                      активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

-                      потврда за положен испит за административно управување.

Работното време:

- Понеделник до петок, од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, 40 часа неделно.

Нето месечна плата 31.860 денари.

  1. Работно место, ниво Б4, раководни административни службеници од категорија Б, Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во пелагониски плански регион, шифра ИНС0101Б04001, Одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, пост-средно образование, ученички домови, образование во специјализирани воспитно-образовни установи и друго образование во пелагониски плански регион, Сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитетот во предучилишно, основно, средно, високо и друго образование - 1 (еден) извршител

Посебни услови

- Стручни квалификации

ниво на квалификациите VIА според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Образование на наставници или друг вид на високо образование со здобиена педагошко-психолошка методска подготовка

Работно искуство:

-          најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

-          5 години работно искуство во воспитно-образовна установа верифицирана од МОН

Дополнителен услов:

-          има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба;

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;

- комуникација;

- остварување на резултати;

- работење со други/тимска работа;

- стратешка свест;

- ориентираност кон странките/засегнати страни;

- раководење и

- финансиски управување

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски),

-                      активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

-                      потврда за положен испит за административно управување.

Работното време:

- Понеделник до петок, од 7:30/8:30 часот до 15:30/16:30 часот, 40 часа неделно.

Нето месечна плата 31.860 денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнуваат и следните општи услови:

-         да е државјанин на Република Северна Македонија;

-         активно да го користи македонскиот јазик;

-         да е полнолетен;

-         да има општа здравствена способност за работното место и

-         со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

                 На интерниот оглас може да се јават административни службеници вработени во Државен просветен инспекторат, кои ги исполнуваат горенаведените општи и посебни услови за пополнување на работно место пропишани за соодветното ниво со Законот за административни службеници и Правилникот за систематизација на работните места во Државен просветен инспекторат, како и:

-         да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување,

-         да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас,

-         да поминал најмалку две години на тековното работно место и

-         да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Заинтересираните административни службеници, поднесуваат пополнета пријава и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место (доколку истите ги немаат претходно доставено во персоналното досие) преку архивата на Државен просветен инспекторат до Одделението за управување со човечки ресурси, адреса Бул.„Св.Кирил и Методиј“ бр.54 Скопје, како и електронска адреса на Одделението за управување со човечки ресурси valerija.anastasova@mon.gov.mk со назнака „за интерен оглас бр.01/2019“

Кандидатите кон пријавата покрај доказите за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази:

-         потврди за успешно реализирани обуки и/или

-         потврди за успешно реализирано менторство

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5 (пет) дена од денот на објавувањето на огласот.

Ненавремена, нецелосна и неуредна пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

постапката ќе ја спроведе Комисија за селекција за унапредување формирана од директорот на Државен просветен инспекторат.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата, ќе биде дисквалификуван од натамошна постапка.

                                              Пријава по интерен оглас

 

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Новости Вести/Настани/Огласи