Правилник за начинот на водење на евиденција од извршената нострификација

Врз основа на член 161 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука донесе: Правилник за начинот на водење на евиденција од извршената нострификација и еквиваленција на свидетелства стекнати во странство, за завршено основно или одделно одделение од основното образование.

Правилникот може да се превземе тука.

Наши соработници:

01-MON-baner2-za-dpi  02-DIC-baner-za-dpi  03-BRO-baner-za-dpi  CSOO-14-web  

04-eDnevnik-baner-za-dpi   05-plagijati-baner-za-dpi  06-naukaMK-baner-za-dpi  07-patent-baner-za-dpi  

08-1000knigi-baner-za-dpi  09-npro-baner-za-dpi  10-skoool-mk-banr-za-dpi  11-e-ucebnici-baner-za-dpi

Home Регулатива Правилници Правилник за начинот на водење на евиденција од извршената нострификација