БУЏЕТ ДПИ

Завршна сметка на ДПИ за 2018 година

 Буџет ДПИ 2017 година 

Завршна сметка на ДПИ за 2016 година

Годишен план за јавни набавки на ДПИ за 2017 година    

Ревизорски извештај