Организација и систематизација на ДПИ

Правилник за систематизација на ДПИ

      1. Правилник за измена и дополнување на систематизација на ДПИ 

      2.  Правилник за измена и дополнување на систематизација на ДПИ

Правилник за организација на ДПИ

ОРГАНОГРАМ